n_leikki.jpg

Säännöt

Finnish Association for Infant Mental Health - Pirpana ry

 

1§ Nimi


Yhdistyksen nimi on Finnish Association for Infant Mental Health - Pirpana ry ja se on World Association for Infant Mental Health - maailmanjärjestön suomalainen tytäryhdistys. Kansainvälisissä yhteyksissä epävirallisesti voidaan käyttää pelkkää nimitystä Finnish Association for Infant Mental Health.

2§ Kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere, Suomi.

3§ Tarkoitus

Yhdistys on perustettu tieteelliseen, koulutukselliseen ja hyväntekeväisyystarkoitukseen seuraavasti:

Edistämään alle 5-vuotiaiden lasten mielenterveyden ja sen häiriöiden tutkimusta.

Edistämään varhaislapsuuden psyykkisten häiriöiden hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittämistä.

Edistämään vanhempien, perheiden ja muiden pikkulapsista huolehtivien henkistä hyvinvointia sekä siihen liittyvää koulutusta ja tutkimusta.

Edistämään yhteistyötä niiden henkilöiden välillä, jotka pyrkivät kehittämään ja turvaamaan lapsille sellaiset kasvuolosuhteet, joissa lasten kehittyminen ja vanhempien ja lasten välisen kiintymyssuhteen kehittyminen parhaalla tavalla on mahdollista.

Edistämään pienten lasten mielenterveyttä koskevan tieteellisen tiedon leviämistä ja lisäämään yhteiskunnan yleistä mielenkiintoa ja tietoa pienten lasten mielenterveyttä kohtaan.

Edellä esitettyjen tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia sekä yhdistyksen jäsenille että muille alan työntekijöille, tutkijoille ja laajemmalle yleisölle. Yhdistys ylläpitää jäsentensä välisiä yhteyksiä jäsenkirjein ja muuta tiedonvälitystä käyttäen. Yhdistys antaa lausuntoja ja kannanottoja ja tekee esityksiä viranomaisille toimialaansa kuuluvista asioista.

4§ Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, jolla on koulutuksellista, ammatillista tai tieteellistä pätevyyttä varhaislapsuuden alalla ja/tai kiinnostusta pienten lasten ja perheiden mielenterveystyöhön. Yhdistyksen jäsenhakemus toimitetaan kirjallisena yhdistyksen johtokunnalle. Johtokunta käsittelee hakemuksen ja antaa siitä suosituksensa. Jäsenhakemukset hyväksyy tai hylkää yhdistyksen vuosikokous.

Jäsenyys voi päättyä eroamiseen tai erottamiseen. Eroaminen yhdistyksestä pitää ilmoittaa lain mukaisesti. Erottamiseen voidaan päätyä, jos jäsenmaksut muistutuksesta huolimatta ovat maksamatta kahdelta vuodelta peräkkäin. Erottamiseen voidaan päätyä myös, jos jäsen toimii vastoin yhdistyksen tavoitetta ja tarkoitusta. Erottamisesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä.

5§ Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

6§ Talous

Yhdistys rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuilla ja järjestämällä kokouksia ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, harjoittaa julkaisutoimintaa ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta tai kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

7§ Yhdistyksen rakenne

Yhdistyksen toiminnalliset rakenteet ovat:

a) Vuosikokous
b) Johtokunta
c) Tilintarkastajat

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain, johtokunnan määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen on johtokunnan toimitettava jäsenille ainakin 30 päivää ennen kokousta sähköpostitse ja julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen nettisivuilla. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Ylimääräisistä kokouksista tulee ilmoittaa jäsenille ainakin 30 päivää ennen kokousta samalla tavalla kuin vuosikokouksesta ja siinä tulee olla maininta kokouksen tarkoituksesta. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Vuosikokous on päätösvaltainen huolimatta läsnä olevien jäsenten lukumäärästä, mikäli kokouskutsu on toimitettu edellä kuvatun mukaisesti. Vuosikokouksessa esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Vuosikokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä puheenjohtajalle ja johtokunnalle, valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet, valitsee tilintarkastajat, vahvistaa jäsenmaksun suuruuden, hyväksyy tai hylkää jäsenyysanomukset, päättää jäsenten erottamisesta, päättää mahdollisista yhdistyksen sääntöjen muutoksista ja yhdistyksen purkamisesta.

9§ Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, joiden kausi kestää kaksi vuotta. Varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan johtokunta valitsee keskuudestaan. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen mikäli puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat paikalla kokouksessa. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Vuosikokous valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Tilintarkastaja vastaa yhdistyksen tilintarkastuksesta ja antaa tilintarkastuslausuntonsa yhdistyksen vuosikokoukselle. Tilipäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle. 

11§ Toimihenkilöt

Puheenjohtaja on yhdistyksen johtava toimihenkilö, joka hoitaa ja johtaa yhdistyksen toimintaa johtokunnan päätösten määrittämissä puitteissa. Puheenjohtaja johtaa paikalla ollessaan puhetta sekä johtokunnan että yhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa.

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän poissa ollessa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Sihteeri vastaa yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja pitää pöytäkirjaa sekä johtokunnan että yhdistyksen kokouksissa. Sihteeri pitää jäsenluetteloa johtokunnan valvonnan alaisena yhdistyksen jäsenistä. Johtokunta valitsee keskuudestaan sihteerin.

Varainhoitaja on vastuussa yhdistyksen rahavaroista, valvoo yhdistyksen rahavarojen käyttöä ja hoitaa yleiset varainhoitajalle kuuluvat tehtävät. Yhdistyksen johtokunta valitsee keskuudestaan varainhoitajan.

12§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai varainhoitaja, kaksi yhdessä.

13§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan kahden peräkkäisen vuosikokouksen päätös. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.