Johtokunta esittäytyy

Puheenjohtaja

Reija Latva

Valittu johtokuntaan 5/2008

Reija Latva on lastenpsykiatrian erikoislääkäri, joka työskentelee apulaisylilääkärinä Tampereen Yliopistollisen sairaalan Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikössä. Reija on tehnyt tutkimusta pikkulapsipsykiatrian alalta ja hän väitteli lääketieteen tohtoriksi Tampereen yliopistosta kesällä 2009. Väitöskirjan aiheena oli keskossynnytys ja vauvan sairaalahoito: äidin ja lapsen kokemuksia. Reija on ollut myös aktiivisesti kehittämässä pienten lasten tutkimuksissa ja hoidossa käytettävää leikkitutkimusmenetelmä (MacArthur Story Stem Battery, MSSB) yhdessä Tays:in MSSB- tutkijaryhmän kanssa. Lisäksi hän on vastannut säännöllisesti järjestettävistä valtakunnallisista MSSB-menetelmän koulutuksista vuodesta 2007 lähtien. Reija on myös mukana WAIMH:in toiminnassa.

Sihteeri

Maija Halonen

Valittu johtokuntaan 5/2014

Maija Halonen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineenaan kehityspsykologia ja erikseen hankittuna sosiaalityöntekijän pätevyys. Työurallaan Maija on toiminut sosiaalityöntekijänä kasvatus- ja perheneuvolassa, koulukuraattorina ja lastensuojelussa sekä projektipäällikkönä järjestö- ja kuntasektorilla. Projekteissa on kehitetty ennaltaehkäiseviä perhepalveluja Turun ympäristökunnissa. Nykyisessä tehtävässään, yksikön vastaavana Turun ensi- ja turvakoti ry:n avopalveluyksikkö Oliviassa, Maija on toiminut elokuusta 2006 lähtien. Olivia kuuluu valtakunnalliseen Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni®- hoitojärjestelmään, joka tarjoaa vauvalähtöistä päihdekuntoutusta päihteitä käyttäville, odottaville äideille ja pikkulapsiperheille. Maijalla on vuorovaikutuksen arviointiin ja hoitoon Care index-, WMCI-, VHT/VIG- ja MIM- menetelmäkoulutukset. Oliviassa käytetään mentalisaatiopohjaista työotetta vuorovaikutushoidossa.

Taloudenhoitaja

Pirjo Kotkamo

Valittu johtokuntaan 5/2013

Pirjo työskentelee suunnittelijana Ensi- ja turvakotien liitossa Miestyön kehittämiskeskuksessa, joka pyrkii kehittämään ja tukemaan maassamme isien kanssa tehtävää työtä lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukemiseksi. Pirjo on terveystieteiden maisteri ja psykoterapeutti, joka on aiemmin työskennellyt Lastenlinnan lastenpsykiatrian poliklinikalla, aikuispsykiatriassa sekä Vantaalaisen hyvä mieli – hankkeessa kehittämässä lapsiperheille suunnattuja palveluita neuvoloissa ja päivähoidossa. ET ryhmäanalyysi- sekä Lapset puheeksi ja Toimiva perhe – koulutukset ovat kannustaneet kehittämään ja käyttämään ryhmiä vanhemmuuden tukemiseksi niin omassa työssä kuin kouluttajana ja työnohjaajanakin. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on gradunkin aiheeksi valikoitunut Isien masennus lasta odottavassa perheessä, minkä parissa tutkimustyö jatkuu.

Varapuheenjohtaja

Marja Sutela

Valittu johtokuntaan 5/2012

Marja on lastenpsykiatrian erikoislääkäri, joka on työskentelee Espoon lastenpsykiatrisessa avohoitoyksikössä. Marja on myös varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapeutti. Marja toimi aiemmin HUS pikkulapsipsykiatrian yksikössä. Marjaa kiinostaa erityisesti varhainen ennaltaehkäisy ja hoitaminen lasten mielenterveysongelmissa.


Nettivastaava

Erica Helander

Valittu johtokuntaan 5/2014

Erica on töissä Vantaan kaupungin terapeuttisen vauvaperhetyön tiimissä. Hän tekee töitä odottavien vanhempien ja jo vauvan saaneiden perheiden kanssa. Erica on erityisen kiinnostunut näyttöön perustuvista hoitomuodoista, sekä niiden tuomisesta kliiniseen käyttöön. Erica uskoo vahvasti, että ylisukupolvisen trauman siirtymisen ehkäisyssä olisi kohdistettava preventiivinen työ erityisesti vauvaa odottaviin vanhempiin, joilla itsellään on varhaislapsuudessa traumakokemuksia. Erica uskoo jaetun ilon ja rytmin voimaan hoitavina elementteinä varhaisen vuorovaikutuksen hoidossa. Hän käyttää työssään Hoivaa&leiki- menetelmää ja on Theraplay koulutuksessa. Syventäviä lisäkoulutuksia mm. Alle kouluikäisen lapsen kliinisen psykologian täydennyskoulutus ja Vauva-ajan vuorovaikutusongelmat ja niiden hoito: Hoidollisen vauvaperhetyön koulutus. Traumaviitekehyksen (Traumaterapiakeskus) ja mentalisaatiotyöskentelyn (Therapeia ja MLL-Vahvuutta vanhemmuuteen) lisäkoulutusta. Opiskelee ajankohtaisesti Musiikkiterapian opintoja Sibelius Akatemiassa. Edustaa Pirpana ry:tä Mielenterveyspoolissa.

Elina Parkkinen

Valittu johtokuntaan 5/2015

Elina työskentelee Helsingin ensikodissa, ympärivuorokautisessa perhekuntoutusyksikössä ohjaajana. Hän on valmistunut kätilöksi 1994 ja terveydenhoitajaksi (AMK) 1999 ja on työskennellyt kätilönä Naistenklinikalla ja terveydenhoitajaksi valmistuttuaan usean vuoden ajan äitiys- ja lastenneuvolassa. Neuvolassa työskennellessään Elina toimi perustyön ohella masentuneiden vanhempien ja vauvojen Iloa varhain -ryhmien ryhmänohjaajana ja on käynyt ryhmänohjaajakoulutuksen. Nykyinen työ ensikodissa on erityistä tukea tarvitsevien vauvaperheiden kanssa tehtävää työtä, jossa työskentelyn viitekehyksenä on kiintymyssuhdeteoria sekä traumanäkökulma. Vauvan ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukeminen sekä vanhemman mentalisaatiokyvyn lisääminen ovat olennainen osa ensikotityötä. Erityisen mielenkiinnon kohteena Elinalla on kiintymyssuhteessa traumatisoituminen, ylisukupolvinen trauma sekä vakauttava arki hoitotyössä. Elina on käynyt ”Traumanäkökulma hoitotyön välineenä”- koulutuksen Traumaterapiakeskuksessa ja on suorittanut Theraplayn peruskurssin.

Auli Lipponen

Valittu johtokuntaan 5/2016

Auli Lipponen on koulutukseltaan musiikkiterapeutti (FM). Hän on työskennellyt toistakymmentä vuotta Helsingin sosiaalivirastossa lastensuojelun korkean riskin vauvaperheiden sosiaaliohjaajana ja musiikkiterapeuttina. Vuosien työstä kehkeytyi musiikkiterapian varhaisen vuorovaikutuksen työmalli. Hän on työskennellyt myös Helsingin ensikodin päiväryhmä Pekissä ja Varvarassa kahdeksan vuoden ajan musiikkiterapeuttina. Aulin työhön on kuulunut lisäksi Helsingin sosiaaliviraston sijaishuollon ja Folkhälsanin vauva- ja alle kouluikäisten lasten musiikkiterapiaprosessit sekä lastensuojelun äitien omat musiikkiterapiaprosessit ryhmissä ja yksilökuntoutuksina sekä KELA:n asiakkaana. Auli on julkaissut varhaisen vuorovaikutuksen musiikkiterapiaa käsitteleviä artikkeleita alan lehdissä, kurssikirjoissa, sekä esitellyt työtä kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa sekä koulutuksissa. Hän on tutustunut stipendiaattina myös keskosvauvojen musiikkiterapiaan New Yorkin Mount Sinai Beth Israel-sairaalassa 2014. Aulilla on varhaisen vuorovaikutuksen videoarviointikoulutukset: Care Index-, ERA-, EAS- ja MIM- sekä Theraplay-koulutuksen peruskurssi (vauvoille). Lisäksi hän on käynyt vuoden kriisi- ja traumaterapiakoulutuksen (Suomen mielenterveysseura) sekä mentalisaatiopainotteisen ”Vahvuutta vanhemmuuteen”-ryhmän ohjaajakoulutuksen (MLL). Tällä hetkellä hän tekee väitöskirjaansa Jyväskylän yliopiston jatko-opiskelijana varhaisen vuorovaikutuksen musiikkiterapiasta sekä äitien musiikkiterapiasta Suomen Kulttuurirahaston apurahan turvin.